ช่างทันตกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท

อัตรา 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ประดิษฐ์ฟันเทียมชนิดต่างๆ ทั้งฟันเทียมแบบถอดได้และฟันเทียมแบบติดแน่น ประดิษฐ์เครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือทันตกรรมเด็ก เครื่องมือที่ใช้ในงานศัลยศาสตร์ช่องปาก และการประดิษฐ์อวัยวะเทียมสําหรับผู้ป่วยที่มีความวิการของใบหน้าและขากรรไกร ตามใบสั่งงานของทันตแพทย์

ออกแบบชิ้นงานแลปโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Model, Surgical Guide, Splint, Crown, Inlay, Onlay และ Veneer รวมถึงดูแลระบบงาน CAD/CAM และงาน 3D Printing

สามารถตรวจรับไฟล์งานทันตกรรมผ่าน E-mail ของหน่วยงาน และผลิตชิ้นงานทันตกรรมได้ถูกต้อง ตามคําสั่งของ ทันตแพทย์เพื่อช่วยในการบริการ

ช่วยประสานงาน ติดตามช้ินงานจากแลป ตรวจสอบค่าแลป พร้อมออกใบวางบิลค่าแลปของชิ้นงานที่ผลิต และจัด เตรียมชิ้นงานที่ผลิตแล้ว ลงบันทึกการส่งงานแลปออก

Scan แบบพิมพ์ฟันด้วยเครื่อง Intraoral scanner เพื่อบันทึกข้อมูลการวางแผน

ดูแล ตรวจสอบการใช้งาน บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุที่ใช้งานในห้องปฏิบัติ การทันตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ มีประสบการณ์ในงาน Lab Digital 1 ปีขึ้นไป
2. สําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ เข้างาน 09:00-18:00 น. และหยุดนักขัตฤกต์ 17 วันต่อปี

ติดต่อ

คุณอนุกูล ประดิษฐเขียน (แผนกทรัพยากรบุคคล)

บริษัท คอสเดนท์ จํากัด

เลขที่ 365/27 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 063-081-2902

LINE ID: 0630812902

Job Location: สาขาพระราม 9

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top